دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی چشم

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی  مدیر گروه آموزشی چشم: دکتر سید محمد بنی فاطمی خراسانی   اعضای هیات علمی گروه آموزشی چشم: دکتر مریم یادگاری