دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی داخلی

مدیر گروه آموزشی داخلی:

دکتر پوپک محقق

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی داخلی: