دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی پوست

مدیر گروه آموزشی پوست:

دکتر محمد حسین لهراسب

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی پوست: