دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی گوش و حلق و بینی

گروه آموزشی گوش و حلق و بینی

 مدیر گروه آموزشی گوش ، حلق و بینی:

دکتر سیاوش معتضدیان

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی گوش ، حلق و بینی: