دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اعضای دفتر

 

مدیر دفتر:

دکتر محسن گوهری نیا

متخصص فارماکولوژی

کارشناس دفتر: