دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی زبان انگلیسی

نمونه سؤال امتحان فاینال زبان تخصصی پزشکی( کتاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان)ESP ( medicine ) Final ex

نمونه سوالات زبان پیش دانشگاهی

نمونه سوالات زبان تخصصی پزشکی، عمومی 1 و

نمونه سؤال امتحان زبان تخصصی پزشکی ( کتاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز)ESP Medicine Final.pdf

نمونه سوالات زبان تخصصی پزشکی، عمومی 1 و

نمونه سؤال امتحان فاینال زبان تخصصی علوم آزمایشگاهی ESP Final LAB.pdf

نمونه کوئیزهای درس زبان تخصصی فوریت ها

نمونه سؤال امتحان فاینال از کتاب English in Basic Medical Science

ESP Final ( Eng. in Basic. Medical. Sciences )