دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

ارزشیابی درونی دانشکده پزشکی

گزارش ارزشيابي دروني:

  1. گزارش ارزشيابي دروني دانشكده پرستاري 91
  2. ارزشيابي دروني گروه زبان گزارش 91  
  3. ارزشيابي دروني گروه فيزيولوژي گزارش91 
  4. گزارش ارزشیابی درونی بخش داخلی 92   پ
  5. گزارش ارزشیابی درونی بخش بیوشیمی 92