• 1402/05/15
 • - تعداد بازدید: 257
 • زمان مطالعه : 1 دقیقه

معاون توسعه

 دکتر محسن گوهری نیا

شرح وظایف:

 • هدایت و نظارت بر فرآیندهای برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی عملکرد دانشکده
 • برآورد مشکلات آموزشی دانشکده و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود امور آموزشی دانشکده
 • ارائه مشاوره به اساتید و گروه های دانشکده جهت توسعه آموزش
 • ارائه گزارش سالانه پيشرفت فعاليت هاي آموزشی دانشكده به مدیران دانشکده
 • همكاري در تدوين برنامه هاي راهبردی و عملياتي دانشكده
 • بررسی و امضای مكاتبات اداري مربوط به امور توسعه آموزش دانشکده
 • عضویت در شورای آموزشی دانشکده
 • عضویت در کمیته های برنامه ریزی درسی و ارزشیابی دانشکده و مدیریت کمیته ها
 • عضویت در شورای توسعه آموزش دانشگاه به نمایندگی از دانشکده
 • سرپرست کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده و نظارت بر عملکرد دانشجویان عضو این کمیته
 • عضویت در کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
 • عضویت در شورای پژوهش در آموزش دانشگاه
 • نظارت بر فعالیت های کارکنان دفتر توسعه آموزش
 • انجام سایر امور محوله
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: