دکتر هیوا علی پناه

دکتر هیوا علی پناه

معاون دانشجویی

شماره داخلی: 2432
تلفن: 071_53314037
ایمیل: H.alipanah@fums.ac.ir

دکتر هیوا علی پناه 

شرح وظایف:

- اداره امور دانشجويي و فرهنگي در سطح دانشكده

- رصد وضعيت دانشجويي و فرهنگي دانشكده پزشكي و برنامه ريزي درباره مسائل و مشكلات دانشجويي و فرهنگي

- تهيه برنامه عملياتي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشكده

- نظارت و اجراي قوانين و آيين نامه هاي دانشجويي و فرهنگي

- برنامه ريزي در جهت گسترش و تعميق ارزش هاي مندرج در بيانيه مأموريت دانشكده

- ايجاد ارتباط، هماهنگي و جلب مشاركت گروه هاي دانشجويي و نمايندگان دانشجويان

- همكاري با ساير نهادهاي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و بيرون از دانشگاه

- ايجاد محيطي بانشاط و سرزنده براي دانشجويان از طريق اجراي برنامه هاي مختلف تفريحي، فرهنگي و ورزشي

- تهيه فرايند كليه خدمات ارائه شده توسط معاونت و به روزرساني فرآيندها

- پيگيري مشكلات صنفي دانشجويان

- همكاري با ورودي هاي مختلف جهت برگزاري مراسم هاي مختلف ويژه ورودي

- برگزاري جلسات پرسش و پاسخ دانشجويان با مسئولين

- برگزاري جشن روپوش سفيد و دانش آموختگي

- طراحي پژوهش هاي كوچك و نظرسنجي ها از دانشجويان در خصوص موضوعات دانشجويي فرهنگي و امور رفاهي

- شركت در جلسات شوراي فرهنگي دانشگاه، پيشنهاد برنامه و پيگيري مشكلات

- اطلاع رساني مناسب در زمينه امور دانشجويي و فرهنگي به ذي نفعان

- تهيه آمار و گزارشات لازم از اقدامات و برنامه هاي معاونت

- پيگيري خدمات رفاهي دانشجويان از قبيل غذا و خوابگاه وپاويون در بيمارستان ها

- هماهنگي با معاونت هاي آموزشي، پژوهشي و اداري مالي دانشكده

- تشكيل كميته حمايت از دانشجويان دانشكده پزشكي و برنامه ريزي در خصوص امور فرهنگي و دانشجويي با تعامل مستقيم و مشاركت دانشجويان

- تشكيل كميته رفتار حرفه اي دانشكده پزشكي و برنامه ريزي در خصوص شناسايي و آموزش رفتارهاي حرفه اي و پيشگيري از رفتارهاي غير حرفه اي

- اجراي شيوه نامه امور دانشجويي دانشكده و ارائه بازخورد در خصوص اصلاح و به روزرساني اين شيوه نامه

- اجراي برنامه هاي حمايت تحصيلي و رواني از عموم دانشجويان و گروه هاي دانشجويي خاص

- پايش و ارزشيابي نظام حمايت از دانشجو

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: