• 1401/08/24
  • - تعداد بازدید: 2476
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

فرآیند ها و فرم ها

 

فرآیند تصویب عنوان پایان نامه

فرآیند تصویب پروپوزال پایان نامه

فرآیند اجرای پایان نامه

فرآیند دفاع از پایان نامه

فرآیند ثبت نمره پایان نامه

 

راهنمای نگارش پایان نامه

 

FUMS Thesis Guide.pdf

 

فرم های پایان نامه های دانشکده پزشکی

فرم شماره 1 

 

فرم ثبت عنوان

 

فرم شماره 2 

 

پروپوزال

 

فرم شماره 3 (درخواست مجوز دفاع)

 

Thesis Primary Confirmation_e79ba.pdf

 

فرم شماره 4 (کتابچه پایان نامه و راهنما)

 

فرم خام پایان نامه دوره پزشکی عمومی.docx

 

فرم شماره 5 (ترجمان دانش)

 

Tarjoman_danesh (9).docx

 

فرم شماره 6 (آگهی جلسه دفاع)

 

 

فرم شماره 7 (تأیید نهایی کتابچه پایان نامه)

 

 

فرم شماره 8 (تعهدنامه)

 

 

فرم شماره 9 (رسید دریافت پایان نامه)

 

 

فرم شماره 10 (نمره نهایی)

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: