دکتر عزیزاله دهقان

دکتر عزیزاله دهقان

معاون پژوهشی

شماره داخلی: 2245
تلفن: 53102245-071

دکتر عزیزاله دهقان

شرح وظایف:

 

شرح وظایف:

 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت های دانشکده
 • ارسال مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی، اطلاعیه ها و مكاتبات اداري مربوطه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تعریف شرح وظایف واحدها و پرسنل تحت نظر و نظارت بر فعالیت های ایشان به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف
 • برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های پژوهشی مورد نیاز اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده
 • تهیه بانک اطلاعات پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده به صورت سالانه
 • ارائه مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی به انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
 • ارزشيابي پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي دانشكده و تهيه گزارش سالانه جهت ارائه به ذینفعان
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و بانک های اطلاعاتی دانشکده، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه
 • نظارت و تأیید امتیازات پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشکده جهت ترفیع و ارتقاء
 • تشکیل منظم شوراي پژوهشي دانشکده و مدیریت شورا
 • شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه به نمایندگی از دانشکده
 • دريافت و بررسی انتقادات، شکایات، پيشنهادات و راهكارهاي ذینفعان و طرح در شورای پژوهشی جهت تصمیم گیری
 • مدیریت پایش و ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و گروه های دانشکده و تهیه گزارش های دوره ای پایش و ارزشیابی جهت ارائه به مسئولین ذیربط
 • عضویت در کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
 • همكاري در تدوين برنامه هاي راهبردی و عملياتي دانشكده
 • برقراری ارتباط و هماهنگی لازم با نهادها و مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 • انجام سایر امور محوله

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: