• 1401/08/10
  • - تعداد بازدید: 187
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اعضای هیات رئیسه دانشکده

  رئیس دانشکده پزشکی

آقای دکتر الکامل

  معاون آموزشی دانشکده پزشکی

خانم دکتر کاظمی

  معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

خانم دکتر زحمت کشان

  معاون دانشجویی دانشکده پزشکی

آقای دکتر علی پناه

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: