• 1400/12/07
  • - تعداد بازدید: 296
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

اهداف و رسالت

دفتر توسعه آموزش (EDO) به عنوان نهاد نظارتی آموزش دانشكده، مسئوليت ارزیابی فرآیندهای آموزشی و برنامه ریزی و اجرای فعالیت هایی در جهت  ارتقاء کیفیت آموزش را بر عهده دارد.

اهداف اصلی دفتر توسعه آموزش عبارتند از:

- ارتقاء کیفیت آموزش و تدریس اعضای هیات علمی دانشکده

- همگام سازی دانشکده با پیشرفت های علمی روز در زمینه یاددهی و یادگیری

- جایگزینی روش های نوین آموزش و ارزشیابی

- اجرای صحیح برنامه راهبردی دانشکده

- اثرگذاری در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مؤثر در ارتقاء آموزش دانشکده

- مشارکت فراگیران در فرآیندهای اصلاحی و تصمیم سازی های مؤثر در ارتقاء آموزش دانشکده

 

کلمات کلیدی
  • 1401/08/10
  • - تعداد بازدید: 296
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

فعالیت ها

فعالیت های دفتر

1- انجـام امـور مـربـوط به ارزشیـابی در دانشکده از جمله سیـاست گذاری در روند ارزشیـابی و بازنگری فرم های ارزشیابی و یافتن روش های نوین و بهینه سازی و انجام ارزیابی اعضای هیئت علمی توسط فراگیران.

2- برگزاری کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینـه های روش تدریس، ارزشیابی دانشجو و ... .

3- معرفی طرح های توسعه ای و ترغیب اعضای هیأت علمی به انجام پژوهش در آموزش.

4- تعامل مستقیم با فراگیران و به کارگیری پیشنهادهای دانشجویان به منظور اصلاح و توسعه فرآیند های آموزشی.

5- ارزشیابی امتحانات به منظور ارتقاي کيفي آزمون ها.

6- هدایت و نظارت برعملکرد اساتید راهنما و مشاور.

7- نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی.

8- عضویت در کمیته استانداردسازی دوره آموزشی پزشکی عمومی.

9- عضویت در کمیته راهبردی دانشکده.

10- عضویت در کمیته برنامه ریزی آموزشی.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: