• 1401/01/24
  • - تعداد بازدید: 126
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

وظایف و اختیارات کمیته ارزیابی درونی

 

تدوین مراحل خودارزیابی و تهیه جدول زمان بندی فعالیت های خودارزیابی- 

تعیین اعضای کارگروه ها،  چینش اعضاء بر اساس تجربه و تخصص- 

تقسیم حوزه های استانداردها بین کارگروه ها- 

اطمینان از نگارش درست و پاسخ دهی به تمام قسمت های فرم های خودارزیابی- 

بررسی فرمت نگارش و تهیه و تدوین گزارش خودارزیابی- 

هماهنگی بین کارگروه ها- 

تدوین جدول زمان بندی بازدید از محل و همکاری با تیم بازدید بیرونی- 

هدایت مکاتبات دانشکده با دبیرخانه پزشکی عمومی- 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: