دکتر مجتبی فرجام

دکتر مجتبی فرجام

مدیر گروه ایمیل: farjam.phd@gmail.com تحصیلات:

دانشیار داروشناسی

دکتر سید امین کوهپایه

دکتر سید امین کوهپایه

عضو هیات علمی گروه فارماکولوژی تلفن: 071-53102335 شماره داخلی: 2335 تحصیلات:

دانشیار داروشناسی

دکتر  محسن گوهری نیا

دکتر محسن گوهری نیا

عضو هیات علمی تلفن: 071-53102425 شماره داخلی: 2425

استادیار داروشناسی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: