• 1402/06/29
  • - تعداد بازدید: 235
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

برنامه کلاسی گروه پزشکی اجتماعی

 

ماه های سال

کارآموزی 1401

کارورزی 1401

فروردین

کارآموزی فروردین 1401.pdf

کارورزی فروردین 1401.pdf

اردیبهشت

کارآموزی اردیبهشت 1401.pdf

كارورزی اردیبهشت 1401.pdf

خرداد

کارآموزی خرداد 1401.pdf

کارورزی خرداد 1401.pdf

تیر

کارآموزی تیر 1401.pdf

کارورزی تیر 1401.pdf

مرداد

کارآموزی مرداد 1401.pdf

کارورزی مرداد 1401.pdf

شهریور

کارآموزی شهریور1401.pdf

کارورزی شهریور1401.pdf

مهر

کارآموزی مهر 1401.pdf

کارورزی مهر1401.pdf

آبان

كارآموزي آبان 1401.pdf

کارورزی آبان 1401.pdf

آذر

کارآموزی آذر 1401.pdf

کارورزی آذر 1401.pdf

دی

کارآموزی دی 1401.pdf

کارورزی دی 1401.pdf

بهمن

کارآموزی بهمن 1401.pdf

کارورزی بهمن 1401.pdf

اسفند

کارآموزی اسفند1401.pdf

کارورزی اسفند 1401.pdf

 

 

ماه های سال

کارآموزی 1400

کارورزی 1400

فروردین

-----------------------------------------------------

کارورزی فروردین 1400.pdf

اردیبهشت

کارآموزی اردیبهشت 1400 گروه اول.pdf

کارآموزی اردیبهشت 1400 گروه دوم.pdf

کارورزی اردیبهشت 1400.pdf

خرداد

کارآموزی خرداد 1400. گروه اول.pdf

کارآموزی خرداد 1400. گروه دوم.pdf

کارورزی خرداد 1400.pdf

تیر

کارآموزی تیر 1400. گروه اول.pdf

کارآموزی تیر 1400. گروه دوم.pdf

کارورزی تیر 1400.pdf

مرداد

کارآموزی مرداد 1400. گروه اول.pdf

کارآموزی مرداد 1400. گروه دوم.pdf

کارورزی مرداد 1400.pdf

شهریور

کارآموزی شهریور 1400. گروه اول.pdf 

کارآموزی شهریور 1400. گروه دوم.pdf

کارورزی شهریور 1400.pdf

مهر

کارآموزی مهر 1400. گروه اول.pdf

کارآموزی مهر 1400. گروه دوم.pdf

کارورزی مهر 1400.pdf

آبان

کارآموزی آبان 1400. گروه اول.pdf

کارآموزی آبان 1400. گروه دوم.pdf

کارورزی آبان 1400.pdf

آذر

کارآموزی آذر 1400. گروه اول.pdf

کارآموزی آذر 1400. گروه دوم.pdf

کارورزی آذر 1400.pdf

دی

کارآموزی دی  1400. گروه اول.pdf

کارآموزی دی  1400. گروه دوم.pdf

کارورزی دی 1400.pdf

بهمن

کارآموزی بهمن  1400..pdf

کارورزی بهمن 1400.pdf

اسفند

کارآموزی اسفند 1400.pdf

کارورزی اسفند 1400.pdf

 

 

 
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: