• 1401/05/08
  • - تعداد بازدید: 120
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

کارکنان گروه پزشکی اجتماعی

نام و نام خانوادگی 

سمت

 رشته تحصیلی

پست الکترونیک 

شماره تماس
 سعیده زارعی  کارشناس گروه کارشناس بهداشت عمومی

szareeihealth@yahoo.com

09332468332

 

شرح وظایف:

شرح وظایف حیطه آموزشی:

نگارش برنامه­ های آموزشی دوره کارآموزی و کارورزی

نگارش متون آموزشی مربوط به دوره کارآموزی و کارورزی پس از تنظیم توسط سرپرست دوره و مدیر گروه

انجام کلیه تکالیف محوله درخصوص آموزشهای علمی دانشجویان در فیلد از طرف سرپرست دوره و مدیر گروه

انجام کلیه اقدامات مربوط به ثبت، توزیع، نگهداری و بایگانی اسناد آموزشی و پرونده­های مربوط به هر دوره­ی کارآموزی و کارورزی

 

شرح وظایف حیطه اجرایی:

انجام کلیه هماهنگی­ های مربوط به دوره­ های تئوری و عملی دانشجویان اعم از مدرسان، نقلیه، آموزش دانشگاه و …

کلیه اطلاع ­رسانی ­های لازم با دانشجویان به تشخیص سرپرست دوره و مدیر گروه

مدیریت مستندات موجود در تابلو اعلانات گروه

انجام کلیه امور مربوط به وب ­سایت گروه

همراهی دانشجویان در فیلد و مشارکت در امر آموزش در فیلد به تشخیص سرپرست دوره و مدیر گروه

تنظیم کلیه مکاتبات موردنیاز گروه و دوره و ارجاع به سرپرست دوره یا مدیرگروه در امر آموزش در فیلد به تشخیص سرپرست دوره و مدیر گروه

تنظیم صورت جلسه درون و برون گروهی، برنامه ملاقات ­ها، جلسات و ...

برقراري رابطه مؤثر با مراكز بهداشت در شهرستان هایي كه عرصه آموزش هاي عملي دانشجويان قرار مي گيرد، به منظور بهبود كيفي و ارتقاء سطح خدمات در اين واحدها

همکاری با اداره آموزش در برگزاری آزمون پایان­ترم

 

شرح وظایف حیطه ارزیابی درون گروهی:

ارائه فرم های ارزیابی درون گروهی دوره های کارآموزی، با هماهنگی مدیرگروه و سرپرست دوره کارآموزی و کارورزی

جمع آوری فرم های ارزیابی درون گروهی دوره های کارآموزی، با هماهنگی مدیرگروه و سرپرست دوره کارآموزی و کارورزی

ورود اطلاعات  فرم های ارزیابی درون گروهی دوره های کارآموزی به  نرم افزار آماری spss،  با هماهنگی مدیرگروه و سرپرست دوره کارآموزی و کارورزی

آنالیز داده های ارزیابی درون گروهی دوره های کارآموزی، با هماهنگی مدیرگروه و سرپرست دوره کارآموزی و کارورزی

ارائه نتایج ارزیابی درون گروهی دوره های کارآموزی، به مدیرگروه و سرپرست دوره کارآموزی و کارورزی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: