دکتر سید محمد حسین افسریان

دکتر سید محمد حسین افسریان

مدیر گروه تلفن: 071- 53102419 شماره داخلی: 2419 ایمیل: afsariyan@gmail.com تحصیلات:

دانشیار و دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

دانلود رزومه
دکتر محمود آغولی

دکتر محمود آغولی

هیات علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی تلفن: 071-53102450 شماره داخلی: 2450 ایمیل: agholim@hotmail.com تحصیلات:

استادیار و  دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

دانلود رزومه
دکتر شمسی نورپیشه

دکتر شمسی نورپیشه

هیات علمی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی تلفن: 071-53102470 شماره داخلی: 2470 ایمیل: sn.noorpisheh@yahoo.com تحصیلات:

استادیار و  دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

دانلود رزومه
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: