دکتر سید محمد حسین افسریان

دکتر سید محمد حسین افسریان

مدیر گروه

شماره داخلی: 2419
تلفن: 071- 53102419
ایمیل: afsariyan@gmail.com
دانلود رزومه

تحصیلات

دانشیار و دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

سوابق اجرایی

1- مشاور رئيس و مدير امور شاهد و ايثارگران دانشگاه علوم پزشکی فسا

2-مدیرگروه بخش قارچ شناسی و انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا

3- عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه علوم پزشکی فسا (مدير امور شاهد و ايثارگر)

4- دبير کميته مرجع بيماری های عفوني غير ويروسي دانشگاه علوم پزشکي فسا

5- مدير کارگروه آمايش سرزمينی، تمرکز زدايی و ماموريت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا

6- عضويت در شورای آموزشی دانشگاه

7- مسئول فنی در آزمايشگاه های مرکز بهداشتی زاهد شهر و مرکز بهداشتی نوبندگان

8- عضو مرکز توسعه دانش کاربردی دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا

9- عضويت در زير کميته تخصصی قارچ شناسی شورای معين گسترش کلان منطقه 5 کشور

10- عضو کارگروه اشتغال زایی و تجهيزات دانشگاه علوم پزشکی فسا

11- عضو کميته مرجع بيماريهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی فسا

12- عضو " هسته مشاوره پيشرفت تحصيلي دانشجويان "  دانشگاه علوم پزشکی فسا

13- استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشکی فسا

14- عضويت در شورای نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی فسا

15- مسئول اساتيد مشاور ستاد شاهد و ايثارگر

16- نماينده نام الاختيار در کميته نظارت بر انجمن علمی دانشجويان علوم آزمايشگاهی دانشکده پيراپزشکی

17- عضو کميته اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی فسا

18- طراحی سوالات آزمون علوم پايه قطب 5 کشوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

19-مدیریت آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: